Verantwoorde herkomst van grondstoffen voor beton

De betonindustrie kent een verantwoorde productie. Er wordt gebruik gemaakt van systemen, producten, grondstoffen en processen die aanvaardbare gevolgen hebben voor mens en natuur. Veel materiaal uit de eigen keten wordt voor deze productie hergebruikt.

Grondstoffen_beton_06Natuurlijke grondstoffen en aanvoer per schip heeft een lagere mileubelasting. Foto: VOBN

Beton is duurzaam omdat de toegepaste grondstoffen een verantwoorde herkomst hebben. De betonsector en haar toeleveranciers spannen zich in om hieraan te voldoen. Daarbij hoort een goede traceerbaarheid van de transport-, extractie- en productieprocessen vanaf de oorsprong tot aan de ingebruikname van beton, met betrekking tot alle grondstoffen die daarin zitten. Doel is om de sector hiermee transparanter te maken en verduurzaming fors te stimuleren. Deze doelstelling sluit aan bij die van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), die een keurmerk ontwikkelt voor verantwoorde herkomst van grondstoffen. De verwachting is dat dit keurmerk zal worden opgenomen in diverse certificeringssystemen, zoals bijvoorbeeld BREEAM. Nederland loopt voorop in deze ontwikkelingen en heeft nadrukkelijk de ambitie dat te blijven doen.

Verantwoorde productie van beton

De grondstoffen voor de betonmortelcentrales worden voornamelijk in bulk via de waterwegen aangevoerd. Transport per schip heeft een lagere milieubelasting dan per trein of per vrachtauto. Bij het geautomatiseerd mengen van deze grondstoffen komen geen schadelijke stoffen vrij. Daarnaast gebruikt de betonmortelindustrie veel materiaal uit de eigen keten. Zo zijn spoelwater of granulaatbeton weer grondstoffen voor de productie. 

Milieu Relevante Product Informatie

VOBN heeft voor betonmortel Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) opgesteld, waarin de relevante milieu-informatie over betonmortel is vastgelegd. De milieubelasting wordt in getallen uitgedrukt aan de hand van onder meer:

  • Energieverbruik;
  • Grondstoffenverbruik;
  • Vrijgekomen afval;
  • Emissies naar lucht, water en bodem, van grondstof tot eindproduct, inclusief gebruik en hergebruik.

Spoelwater als aanmaakwater

Bij veel betoncentrales wordt industrieel afvalwater, dan wel oppervlaktewater als aanmaakwater, voor de productie van beton gebruikt. Deze procedure draagt bij aan een beperking van milieubelasting. Bij de meeste betoncentrales worden schone waterstromen niet onnodig verontreinigd met industrieel afvalwater. 

Geen verliespercentage

In de NEN 8006 - Bepalingsmethode volgens de levenscyclusanalysemethode (LCA) en in de daarop gebaseerde Handleiding Milieuprestaties Gebouwen, wordt uitgegaan van 5 tot 10% verlies aan bouwafval. Voor betonmortel zijn deze verliespercentages niet van toepassing.

Geen afval

Voor betonmortel is er tijdens de productie, transport en verwerking bijna geen sprake van afval. Reststromen worden namelijk hergebruikt in de vorm van grondstoffen voor de eigen productie of er worden zogenoemde stapelblokken van gemaakt. Productieafval wordt gerecycled. Eventuele schades tijdens transport en verwerking op de bouw zijn te verwaarlozen. 

GPR Gebouw

In het instrument GPR Gebouw (hulpmiddel voor het maken van duurzaamheidkeuzes bij gebouwen) wordt voor beton inmiddels gerekend met een meer aanvaardbaar verliespercentage van 1% bouwafval. 

Honderd procent recyclebaar

Beton is volledig recyclebaar. Uitstekend, want hoe minder nieuwe producten geproduceerd hoeven te worden, hoe lager de CO2 uitstoot. In de praktijk wordt 90% van alle betonnen producten gerecycled.